String Functions

String fonksiyonları, inSCADA platformunda script/expression içerisinde string değişken değerlerinin düzenlenmesinde kullanılır.

Left Padding Of a String

ins.leftPad(integer val,integer length,String padchars)

Bir sayının sol kısmına verilen string uzunluğunca karakter yerleştirir.

Integer val : Sayı

Integer length : Oluşturulacak string' in uzunluğu.

String padchars : String' in sol tarafına yerleştirilecek karakter.

Return Value : Yeni bir string değeri geri döndürür.

Syntax

var val=12.23;
var str=ins.leftPad(val,7,"0");
ins.notify("info",val,str);

// Return Value
// 0012.23

Last updated